Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80
Macieja Skowrońskiego
Kancelaria komornicza

Komornik Sądowy Maciej Skowroński Warszawa

Kancelaria Komornicza nr XV

Godziny otwarcia : Poniedziałek 10:00-18:00, Wtorek-Piątek : 8:00-16:00

Dni przyjęć interesantów : Poniedziałek 15:00-18:00, Czwartek 9:00-12:00.

Załatw sprawę u komornika

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kancelarii lub na rachunek bankowy
BGŻ BNP Paribas S.A. : 02 2030 0045 1110 0000 0272 8000
SWIFT: PPABPLPKXXX
IBAN: PL 02 2030 0045 1110 0000 0272 8000

Skontaktuj się z kancelarią

Komornik Warszawa


Egzekucja świadczeń pieniężnych


Spis inwentarza


Protokół stanu faktycznego


Zabezpieczenie roszczeń


Egzekucja świadczeń niepieniężnych


Nadzór nad licytacją

Zespół kancelarii komorniczej

Maciej Skowroński

Komornik Sądowy

Sandra Zegan

Asesor Komorniczy

Anna Kulawińska

Asesor Komorniczy

Magdalena Sokołowska

Księgowość

Komornik Sądowy Maciej Skowroński Warszawa

Często zadawane pytania dotyczące pracy komornika

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Komornik sądowy

 • działa w imieniu państwa,
 • działa na rzecz wierzyciela,
 • ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu mające na celu wymuszenie spełnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym,
 • ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

W jaki sposób ustalić właściwego komornika sądowego?

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika w przypadku egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych oraz innych praw majątkowych. We wniosku wierzyciel powinien wyraźnie zaznaczyć, że korzysta z wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych. (OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA).
Prawo wyboru nie dotyczy egzekucji z nieruchomości oraz spraw, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona (SPIS ULIC OKRĘGU WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE).

Czy komornik pobiera swoje wynagrodzenie od Wierzyciela?

Nie. Komornik dolicza opłatę egzekucyjną do świadczenia, które podlega egzekucji. Jeżeli wierzyciel posiada tytułu wykonawczy z którego wynika zapłata na jego rzecz określonej kwoty komornik doliczy do tego zobowiązania należną opłatę egzekucyjną. Komornik nigdy nie pomniejsza wierzytelności należnej dla wierzyciela. Według zasady z art. 770 kpc to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Ponadto komornik może na zlecenie dokonać spisu inwentarza czy zabezpieczyć spadek po zmarłym. Komornicy posiadają także uprawnienia mające na celu ustalenia konkretnego faktu za pomocą instytucji protokołu stanu faktycznego. Ponadto komornik może na wniosek organizatorów licytacji sprawować nadzór nad publicznymi licytacjami, a także doręczać wszelkiego rodzaju korespondencję sądową.

Co należy zrobić żeby wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie lub ustnie do protokołu w kancelarii komornika sądowego.

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ: (WNIOSEK EGZEKUCYJNY, WNIOSEK EGZEKUCYJNY ALIMENTACYJNY, WNIOSEK O SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA)

 • oznaczenie komornika, do którego jest on składany
 • wskazanie wierzyciela i dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
 • wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane
 • DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO.

  Wniosek o wszczęcie egzekucji (w sprawach wszczętych po 8 września 2016r.) umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 801 (2) kpc). (ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA). Poszukiwanie majątku ma na celu ustalenie rachunków bankowych, wynagrodzenia, pojazdów mechanicznych, nieruchomości, wierzytelności (np. z tytułu umowy najmu/ dzierżawy/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło).

  Wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pomocą portalu: EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

  Czym jest tytuł wykonawczy?

  Tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia egzekucji. Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym; ugoda zawarta przed mediatorem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej jak np. akt notarialny, którym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty kwoty pieniężnej.

  Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazujące czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne czy jako natychmiast wykonalne. W przypadku gdy zasądzono świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nadaje klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską.

  Czym jest postępowanie zabezpieczające?

  Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem oraz zabezpieczenie przyszłej egzekucji wierzytelności. Uprawniony dysponując nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie przedmiotowego postępowania.

  Uprawniony występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu uiszcza opłatę określoną w art. 31 ustawy o kosztach komorniczych (tj. 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu).

  Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu odbywa się przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Komornik może m. in. dokonać zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności, praw majątkowych obowiązanego.

  Jakie są sposoby egzekucji?

  Komornik sądowy może prowadzić równocześnie postępowanie egzekucyjne z różnych składników majątkowych dłużnika, a w szczególności

  • egzekucję z ruchomości
  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucję z rachunków bankowych
  • egzekucję z innych wierzytelności
  • egzekucję z praw majątkowych
  • egzekucję z nieruchomości
  • uproszczoną egzekucję z nieruchomości
  • egzekucję ze statków morskich

  Do dnia 8 września 2016 r. wierzyciel miał obowiązek wskazać we wniosku sposoby egzekucji, a komornik mógł prowadzić tylko postępowanie egzekucyjne z mienia wskazanego przez wierzyciela. W obecnym staniem prawnym obowiązującym od dnia 8 września 2016 roku wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości oraz ze składników majątkowych co do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości). Wobec powyższego obecnie wniosek egzekucyjny bez wskazywania sposobów czy też mienia dłużnika umożliwia komornikowi możliwość wszczęcia oraz prowadzenia egzekucji ze wszystkich dopuszczalnych sposobów jak i składników majątkowych dłużnika. Wyjątkiem jest tu egzekucja z nieruchomości – jeżeli wierzyciel chce skierować egzekucję do nieruchomości dłużnika to musi to expressis verbis wskazać komornikowi we wniosku o wszczęcie egzekucji.

  Czym jest zaliczka na wydatki?

  Zaliczka wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 7 ustawy o kosztach komorniczych tj.

  koszty doręczania korespondencji,
  koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania (np. udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń – 37,79 zł; udostępnienie informacji z Urzędu Skarbowego – 35,00 zł; informacja z PD CBKW czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości -20,00 zł)
  inne wydatki wskazane w art. 7 u.k.k. i nast. w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych, ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdy).

  Należy podkreślić, że zaliczka na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika. Wskazane wyżej wydatki należne są odpowiednim instytucjom, które takich odpowiedzi udzielają.

  Czy komornik jest w stanie znaleźć nieruchomość posiadając jedynie PESEL dłużnika?

  Za pośrednictwem PD CBKW komornik ma możliwość niezwłocznego ustalenia czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości dysponując numerem PESEL dłużnika. Zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych opłata za udzielenie informacji wynosi 20,00zł.

  Czy strona może być zwolniona z ponoszenia kosztów komorniczych?

  Tak. Zgodnie z ogólna zasadą zwolnione z ponoszenia kosztów egzekucji są strony wskazane w ustawie np. wierzyciele alimentacyjni czy pracownicy w sprawach ze stosunku pracy. Ponadto należy wskazać, że strona, która została zwolniona przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym, także korzysta ze zwolnienia z kosztów komorniczych. W celu skorzystania z takiego zwolnienia należy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dołączyć postanowienie z którego wynika zwolnienie.

  W jaki sposób komornik może ustalić majątek dłużnika?

  Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 801 (2) kpc). (ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA).
  Poszukiwanie majątku ma na celu ustalenie rachunków bankowych, wynagrodzenia, pojazdów mechanicznych, nieruchomości, wierzytelności (np. z tytułu umowy najmu/ dzierżawy/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło). W tym celu komornik przeprowadza czynności terenowe pod adresem zamieszkania/ pobytu dłużnika.
  Komornik ustala majątek dłużnika również za pomocą:

  • systemu OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika),
  • CEPIK (pojazdy mechaniczne stanowiące własność dłużnika),
  • ZUS PUE(podstawa zgłoszenia do ubezpieczeń),
  • PD CBKW (ustalenie czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości).

  Po zakończeniu egzekucji komornik nie oddał mi tytułu wykonawczego. Dlaczego?

  Po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym komornik zwraca tytuł wykonawczy lub zatrzymuje go w aktach sprawy. Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy kiedy komornikowi nie udało się wyegzekwować świadczenia lub nie wyegzekwował go w całości. Druga sytuacja jest korzystniejsza dla Wierzyciela gdyż całe roszczenie objętym tytułem wykonawczym zostało zaspokojone. W takiej sytuacji komornik ma obowiązek pozostawić tytuł wykonawczy w aktach sprawy i zaznaczyć wynik egzekucji.

  Na jakim systemie pracujemy?

  Kancelaria komornika sądowego Macieja Skowrońskiego od 2013 r. nieprzerwanie pracuje na systemie informatycznym Komornik SQL. Celem usprawnienia i zwiększenia wydajności, kancelaria dodatkowo korzysta z nielimitowanego dostępu do wszystkich aplikacji dostarczanych przez platformę Komornik.IT. Wierzyciele mają również dostęp do dodatkowej funkcjonalności tzw. wirtualnych akt czyli systemu Komornik Online. Moduł Komornik Online to umożliwienie podglądu danych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej dla wierzycieli, pełnomocników stron z dostępem tylko i wyłącznie do spraw egzekucyjnych w których występują. Udostępnianie danych wierzycielom i ich pełnomocnikom odbywa się bezobsługowo oraz w sposób całkowicie bezpieczny. Dane są udostępniane automatycznie w czasie rzeczywistym. Dostęp odbywa się przez Naszą stronę internetową www.skowronski.komornik.pl .

  Jak nowoczesne technologie wpływają na pracę komornika?

  Postęp techniczny stwarza wiele możliwości dla sprawniejszego prowadzenia kancelarii komorniczej, zarówno dla komornika, jak i stron postępowania. Możliwość udostępnienia akt postępowania za pośrednictwem drogi elektronicznej jest niezwykle ważne, zwłaszcza w czasie trwania epidemii. Wprowadzenie e-licytacji na bezpiecznej platformie stworzonej przez KRK również ułatwia i znacząco przyspiesza procesy w postępowaniu egzekucyjnym. Komunikacja z bankami, czy Urzędami Skarbowymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sprawia, że nie tylko zajęcia zostaną szybko zrealizowane, ale również i uchylenia zajęć zostaną od razu dostarczone do wskazanego trzeciodłużnika, na czym w szczególności zależy dłużnikowi w przypadku skutecznej egzekucji. Zastosowanie nowoczesnych technologii wpływa nie tylko na szybkość i sprawność postępowania, ale też znacznie obniża koszty, które generuje każde prowadzone postępowanie.

  Jak epidemia COVID-19 wpłynęła na postępowania egzekucyjne?

  Pandemia koronawirusa spowodowała ograniczenia także w egzekucji. Celem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla pracowników kancelarii, jak i osób postronnych przyjęcia interesantów w kancelarii zostały ograniczone do minimum do odwołania.

  Ograniczenia, które obowiązują w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2:

  • wstrzymanie dokonywania eksmisji z lokali mieszkalnych
  • wstrzymanie przeprowadzania licytacji nieruchomości, które są zamieszkiwane przez dłużnika i służą zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb mieszkaniowych na czas obowiązywania pandemii oraz przez okres 90 dni po jej zakończeniu
  • wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego na min. 4 miesiące
  • zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia wynagrodzenia za pracę o 25% w przypadku każdego członka rodziny nieosiągającego dochodu, którego dłużnik ma na utrzymaniu, gdy jego wypłata została zmniejszona lub członek jego rodziny stracił swoje źródło dochodu
  • środki przekazane dłużnikowi w ramach rządowego wsparcia antykryzysowego nie podlegają egzekucji (tarcza finansowa PFR, świadczenie postojowe, pożyczki ze środków Funduszu Pracy)

  Jak uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

  Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje wierzycielowi, wówczas gdy egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego pozostaje bezskuteczna ze wszystkich możliwych sposobów egzekucji przez okres 2 miesięcy. Na wniosek wierzyciela komornik wydaje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, które jest podstawą do ubiegania się o prawo do otrzymania w/w świadczenia. Świadczenie przysługuje wierzycielowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł, natomiast wysokość świadczenia opiewa na kwotę 500,00 zł miesięcznie.

  Co się dzieje w przypadku, gdy dłużnik ma siedzibę wg KRS na terenie apelacji, a majątek posiada poza jej obszarem?

  Właściwość komornika określa się na podstawie adresu dłużnika. W przypadku osób prawnych adresem, który wyznacza właściwość jest adres siedziby wpisany do KRS. Wobec powyższego komornik, który na początku postępowania jest właściwy do prowadzenia postępowania, pozostaje nim aż do jego zakończenia. W związku z tym można przeprowadzać czynności terenowe poza obszarem apelacji wyłącznie w przypadku, kiedy adres główny dłużnika pozostaje na jej terenie. Jest to wyjątek od zasady, w myśl której komornik działa w obszarze apelacji, na której ma siedzibę jego kancelaria. Przeprowadzenie czynności terenowych poza apelacją może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które wierzyciel będzie musiał pokryć, żeby czynności się odbyły. Chodzi tu o koszty przejazdu komornika liczone od siedziby kancelarii do miejsca, w którym mają odbyć się czynności terenowe pomnożone przez dwa (przyjazd – powrót). Stawka jaka obowiązuje za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej powyżej 900 m³ to 0,8358 zł.

  [sg_popup id=1]

  Call Now Button