Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym stanowi zabezpieczenie swojego interesu przy kupnie nieruchomości. Na wstępie należy stwierdzić, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą podpisania aktu notarialnego. Wobec powyższego nie ma możliwości zawarcia umowy przez strony, że własność nieruchomości przechodzi na nabywcę dopiero z momentem zapłaty ceny za nieruchomość. Możliwość zabezpieczenia się gwarantuje przepis art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c., które stanowią kolejno: „Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie” oraz „ Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności” są tytułami egzekucyjnymi. W momencie, gdy nabywca nie wywiązał się z obowiązku zapłaty oznaczonej ceny za nieruchomość, sprzedający może skorzystać z prawa do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wyżej wskazana opcja sprawia, że sprzedawca unika procesu sądowego, który niejednokrotnie jest długotrwały. Oczywiście warto zaznaczyć, że postępowanie egzekucyjne nie daje 100% gwarancji na odzyskanie należności przysługujących wierzycielowi.

Call Now Button