Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń

Postępowanie zabezpieczające to zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.

Komornik dokonuje zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, który jest w nim oraz we wniosku o zabezpieczenie wskazany.

Wniosek o zabezpieczenie składa uprawniony w trakcie trwania sporu sądowego (LINK).

Uprawniony po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jak i postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia może niezwłocznie złożyć wniosek do komornika o wykonanie zabezpieczenia (art. 492 k.p.c.).

Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Koszt: Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

Call Now Button