Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Zmiany w 2019

WYSOKOŚĆ OPŁATY EGZEKUCYJNEJ

Do 31 grudnia 2018 roku Od 1 stycznia 2019 roku
Egzekucja z:
– wynagrodzenia za pracę
– rachunku bankowego
– emerytury/renty
8% wartości
wyegzekwowanego świadczenia
10% wartości
wyegzekwowanego świadczenia
Egzekucja z pozostałych sposobów:
– wierzytelności
– ruchomości
– nieruchomości
15% wartości
wyegzekwowanego świadczenia
Zapłata zadłużenia przez dłużnika do komornika sądowego 15% wartości
wyegzekwowanego świadczenia
10% wartości
wyegzekwowanego świadczenia

Umorzenie postępowania
na wniosek wierzyciela

Umorzenie postępowania
w przypadku bezczynności wierzyciela

5% wartości świadczenia
pozostałego do wyegzekwowania
(opłata obciąża dłużnika)

5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania
(opłata obciąża wierzyciela)

UWAGA! Wierzyciel może wykazać, że złożył wniosek o umorzenie ze względu:
– na spłatę świadczenia przez dłużnika z zachowaniem 1 miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji
– na zawarcie w terminie 1 miesiąca porozumienia między nim, a dłużnikiem co do sposobu lub terminu spełnienia świadczenia
(wówczas opłata ta obciąża dłużnika)

10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania

(termin: poniżej miesiąca przy uwzględnieniu w/w wymagań)

Dodatkowo zmianie ulega także opłata uiszczana za poszukiwanie majątku dłużnika, która do końca 2018 roku wynosiła 74,62 zł (2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), natomiast od początku 2019 roku jej wysokość wzrasta do 100 zł.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Maciej Skowroński uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, której przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.

Zatem, tutejszy komornik sądowy działający na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie może przyjmować sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

 • Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki
 • Sąd Rejonowy Pruszków
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Piaseczno
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Legionowo
 • Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki
 • Sąd Rejonowy Otwock
 • Sąd Rejonowy Wołomin
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ

Wierzyciel ma możliwość dokonania wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 167, poz. 1191 ze zm.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Poniżej zamieszczony jest spis ulic, w których Komornik Sądowy Maciej Skowroński (Warszawa-Śródmieście) jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości:

Call Now Button