Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Ugoda mediacyjna jako tytuł wykonawczy

Postępowanie mediacyjne jest metodą pozasądowego rozpoznawania sporów prawnych powstałych między stronami. Może mieć ono zastosowanie w różnych kategoriach spraw, m.in. gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, czy też pracowniczych. Mediacje mogą być podejmowane zarówno na wniosek stron konfliktów prawnych, ale także na wniosek sądu. Mediator, po zakończeniu mediacji, sporządza protokół, który z wraz z ugodą (jeśli została zawarta) przesyła do sądu. Sąd dokonuje zatwierdzenia zawartej ugody bądź nadaje jej klauzulę wykonalności, która uprawnia do wystąpienia do organu egzekucyjnego, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Ugoda, która została podpisana przed mediatorem ma bowiem taką samą wagę, jak ugoda podpisana przed sądem.

Call Now Button