Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja mienia

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji mienia, która rozpocznie się w dniu 15-02-2024 roku

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 15-02-2024 r. – 22-02-2024 r.
Godzina: 12:00
Miejsce: https://e-licytacje.komornik.pl/

Przedmiot licytacji: Biurko duże półokrągłe 

wartość szacunkowa: 250,00 zł
cena wywołania: 125,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafka na dokumenty, niska, 2-drzwiowa 

wartość szacunkowa: 100,00 zł
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafka komoda niska, 4-drzwiowa szklane drzwi 

wartość szacunkowa: 300,00 zł
cena wywołania: 150,00 zł

Przedmiot licytacji: Stolik okrągły na 1 nóżce 

wartość szacunkowa: 150,00 zł
cena wywołania: 75,00 zł

Przedmiot licytacji: Krzesło tapicerowane, oparcie siatka (2 sztuki)

wartość szacunkowa: 60,00 zł (cena za sztukę)
cena wywołania: 30,00 zł

Przedmiot licytacji: Stół okrągły na 4 nogach 

wartość szacunkowa: 250,00 zł
cena wywołania: 125,00 zł

Przedmiot licytacji: Komplet mebli: szafa duża, biuro, komora z szufladami, kolor: wiśniowo-szary

wartość szacunkowa: 1 000,00 zł
cena wywołania: 500,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafka na dokumenty, niska, 2-drzwiowa przesuwna 

wartość szacunkowa: 100,00 zł
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Biurko duże półokrągłe

wartość szacunkowa: 250,00 zł
cena wywołania: 125,00 zł

Przedmiot licytacji: Regał otwarty 80 cm szerokości, wysoki 

wartość szacunkowa: 100,00 zł
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafa 2-drzwiowa 80 cm szerokości, wysoka

wartość szacunkowa: 200,00 zł
cena wywołania: 100,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafka niska 2-drzwiowa zamykana 

wartość szacunkowa: 100,00 zł
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Biurko zwykłe, boki drewniane (2 sztuki)

wartość szacunkowa: 150,00 zł (cena za sztukę)
cena wywołania: 75,00 zł

Przedmiot licytacji: Stolik na 1 nóżce, kwadratowy 

wartość szacunkowa: 150,00 zł 
cena wywołania: 75,00 zł

Przedmiot licytacji: Biurko z nogami metalowymi, typ T (2 sztuki)

wartość szacunkowa: 150,00 zł (cena za sztukę)
cena wywołania: 75,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafka na dokumenty, niska, 2-drzwiowa 

wartość szacunkowa: 100,00 zł 
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Krzesło tapicerowane, oparcie siatka 

wartość szacunkowa: 60,00 zł 
cena wywołania: 30,00 zł

Przedmiot licytacji: Kontenerek zamykany pod biurko 

wartość szacunkowa: 100,00 zł 
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Biurko szerokie, drewniane boki (2 sztuki)

wartość szacunkowa: 150,00 zł (cena za sztukę)
cena wywołania: 75,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafa 2-drzwiowa 80 cm szerokości, wysoka 

wartość szacunkowa: 200,00 zł 
cena wywołania: 100,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafka na dokumenty niska, 2-drzwiowa 

wartość szacunkowa: 100,00 zł 
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Kontenerek zamykany pod biurko 

wartość szacunkowa: 100,00 zł 
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafa 2-drzwiowa 80 cm szerokości, wysoka 

wartość szacunkowa: 200,00 zł 
cena wywołania: 100,00 zł

Przedmiot licytacji: Biurko zwykłe, boki drewniane 

wartość szacunkowa: 150,00 zł 
cena wywołania: 75,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafka na dokumenty niska, 2-drzwiowa przesuwna 

wartość szacunkowa: 100,00 zł 
cena wywołania: 50,00 zł

Przedmiot licytacji: Biurko duże półokrągłe 

wartość szacunkowa: 250,00 zł 
cena wywołania: 125,00 zł

Przedmiot licytacji: Regał otwarty 80 cm szerokości, wysoki

wartość szacunkowa: 200,00 zł 
cena wywołania: 100,00 zł

Przedmiot licytacji: Szafa BHP 2-drzwiowa 80 cm szerokości (2 sztuki)

wartość szacunkowa: 200,00 zł (cena za sztukę)
cena wywołania: 100,00 zł

Przedmiot licytacji: Przyczepa samochodowa typ 1, Temae32*2007/46 *0058, nr rej. WY927AK 

wartość szacunkowa: 700,00 zł 
cena wywołania: 350,00 zł

Przedmiot licytacji: Przyczepa samochodowa Kippi 200 

wartość szacunkowa: 400,00 zł 
cena wywołania: 200,00 zł

Przedmiot licytacji: Stół duży konferencyjny 

wartość szacunkowa: 300,00 zł 
cena wywołania: 150,00 zł

Licytacja zakończy się w dniu 22-02-2024 roku o godz. 12:00.
Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń w dniu 08-02-2024 roku w godz. od 12:00 do 13:00.

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi na konto BNP PARIBAS SA 02 20300045 1110 0000 0272 8000, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Przed przystąpieniem do licytacji licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego, czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we wsłanym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóżniej na 5 dni przed terminem licytacji. W razie potrzeby kmornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa powyżej lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postraci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planownaym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakońćzenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybica w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarży posiada w tym systemie konto. Nabywca jest obowiązany zapłącić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowych komornika do godziny 18:00 dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Call Now Button