Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja samochodu dostawczego

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji samochodu dostawczego, która rozpocznie się w dniu 12-04-2023 roku

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 12-04-2023 r. – 19-04-2023 r.
Godzina: 12:00
Miejsce: https://e-licytacje.komornik.pl/

Przedmiot licytacji: Iveco Daily 35-150 MR’ 14 E5 3.5 t, nr rej. WND61859, nr VIN ZCFC435B6H5147086, wersja 35C15, rok prod. 2016

wartość szacunkowa: 76 200,00 zł
cena wywołania: 57 150,00 zł

Licytacja zakończy się w dniu 19-04-2023 roku o godz. 12:00.
Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: Warszawska 1, 26-660 Wsola w dniu 29-03-2023 roku w godz. od 12:00 do 13:00.

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi na konto BNP PARIBAS SA 02 20300045 1110 0000 0272 8000, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązny zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18:00 dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od prac, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Call Now Button