Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja samochodów osobowych – ODWOŁANA !

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji samochodów osobowych Lexus LS600H oraz Mercedes-Benz CL 600, która odbędzie się w dniu 20-01-2022 roku na parkingu przy ul. Conrada 8 w Warszawie.

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 20-01-2022 r.
Godzina: 12:00
Miejsce: Warszawa, Conrada 8 (parking)

Przedmiot licytacji: samochód osobowy

marka: Lexus
model: LS600H
numer rejestracyjny: WI169ET
numer VIN:  JTHCU46F205004489
rok produkcji: 2008
kolor: czarny

wartość szacunkowa: 34 800,00 zł
cena wywołania: 26 100,00 zł

Przedmiot licytacji: samochód osobowy

marka: Mercedes-Benz
model: CL 600
numer rejestracyjny: WI274EG
numer VIN: WDB2153781A015812
rok produkcji: 2001
kolor: czarny

wartość szacunkowa: 32 000,00 zł
cena wywołania: 24 000,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² k.p.c.)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Call Now Button