Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja mienia

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji mienia, która odbędzie się w dniu 19-01-2022 roku pod adresem Kolejowa 32 w Czempiniu.

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Data: 19-01-2022 r.
Godzina: 12:00
Miejsce: Czempiń, Kolejowa 32

Przedmiot licytacji: Maszyna do utylizacji aerozoli

wartość szacunkowa: 17 712,00 zł
cena wywołania: 13 284,00 zł

Przedmiot licytacji: Mieszalnik Huta Zygmunt „Zeciak” waga 27 t

wartość szacunkowa: 49 200,00 zł
cena wywołania: 36 900,00 zł

Przedmiot licytacji: Kruszarka do odpadów Genox Single Shaft Shreder

model: BH1500
nr ser.: 1401381500

wartość szacunkowa: 147 600,00 zł
cena wywołania: 110 700,00 zł

Przedmiot licytacji: Spalinowy wózek widłowy Promag

typ: FGL25TJA
nr ser.: 12G250826
rok produkcji: 2012

wartość szacunkowa: 32 287,50 zł
cena wywołania: 24,215,63 zł

Przedmiot licytacji: Miniładowarka Case 435

kolor: pomarańczowy
oznaczenie: GB Bax Baumaschinen,

wartość szacunkowa: 59 040,00 zł
cena wywołania: 44 280,00 zł

Przedmiot licytacji: Prasa pionowa do belowania firmy ZENTEX z niebieskimi drzwiami do komory

wartość szacunkowa: 18 450,00 zł
cena wywołania: 13 837,50 zł

Przedmiot licytacji: Wentylator przemysłowy

model: DWR Ex 500/4
moc silnika: 0,37

wartość szacunkowa: 3 075,00 zł
cena wywołania: 2 306,25 zł

Przedmiot licytacji: Zbiornik na paliwo

pojemność: 5 000 litrów

wartość szacunkowa: 11 070,00 zł
cena wywołania: 8 302,50 zł

Przedmiot licytacji: Kontener magazynowy (3 szt.)

długość: ok. 6 metrów
szerokość: ok. 3 metry

wartość szacunkowa: 12 300,00 zł
cena wywołania: 9 225,00 zł

Przedmiot licytacji: Waga przemysłowa najazdowa

wartość szacunkowa: 36 900,00 zł
cena wywołania: 27 675,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² k.p.c.)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Call Now Button