Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja lokalu mieszkalnego – Słomińskiego

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy Słomińskiego 7/50 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 538 (siedziba sądu).

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Data: 03-02-2023 r.
Godzina: 10:30
Miejsce: Warszawa, Marszałkowska 82 sala nr 538 (w siedzibie sądu)

Przedmiot licytacji: lokal mieszkalny

położenie: 00-195 Warszawa, Słomińskiego 7/50
powierzchnia użytkowa: 66,00
sąd prowadzący KW: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych
numer KW: WA4M/00398883/4

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Warszawa, ul. Słomińskiego 7/50, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00398883/4 stanowiącej własność dłużnika Grzegorza Pietrucha. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 50 o powierzchni użytkowej 66,00 m2, położony w budynku mieszkalnym na V piętrze (VI kondygnacja) zlokalizowanym w dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Słomińskiego 7. Wejście do budynku poprzez recepcję i domofon. W budynku media miejsce poza gazem. Budynek realizowany w technologii mieszanej – konstrukcja żelbetowa-monolityczna. Budynek wybudowany w 2007 roku. Ogólny standard budynku typowy, stan techniczny dobry. Do prawa do lokalu przynależy komórka lokatorska PG-39 o pow. 3,32 m2. Właściciel lokalu posiada współwłasność w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego – udział 6932 /2774133 – nr KW WA4M/00345906/6.

suma oszacowania: 752 730,00 zł
cena wywołania: 564 547,50 zł

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 273,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS SA 02 20300045 1110 0000 0272 8000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać akta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 oraz przeglądać w kancelarii komornika (w poniedziałki w godz. 15:00 – 18:00 oraz w czwartki w godz. 09:00-12:00) odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. W dniu 10-01-2023 roku w godz. od 10:00 do 10:30 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawił. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Call Now Button