Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Licytacja lokalu mieszkalnego – Anielewicza

Komornik Sądowy Maciej Skowroński uprzejmie informuje o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Anielewicza 4/20 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 376 (siedziba sądu).

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Data: 03-08-2017r.
Godzina: 09:00
Miejsce: Warszawa, Marszałkowska 82 sala nr 376 (w siedzibie sądu)

Przedmiot licytacji: lokal mieszkalny

położenie: 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 4/20
powierzchnia użytkowa: 40,25 m²
sąd prowadzący KW: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych
numer KW: WA4M/00066748/0
inne: lokal mieszkalny wraz z udziałem nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 11/1000

suma oszacowania: 359 000,00 zł
cena wywołania: 269 250,00 zł

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 35 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w siedzibie kancelarii komornika, w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0272 8000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać akta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny (ul. Marszałkowska 82, Warszawa) oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego w kancelarii komornika (w poniedziałki w godz. 15:00-18:00 i czwartki 09:00-12:00). W dniu 01-08-2017 roku w godz. 10:00-10:30 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Call Now Button