Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Egzekucja z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

Umowa zlecenia ma charakter umowy cywilnoprawnej, która została uregulowana w kodeksie cywilnym. Umowa zlecenia może mieć bowiem charakter stały, podobny do umowy o pracę, ale także może mieć charakter incydentalny polegający na wykonaniu jednorazowego zlecenia na rzecz zleceniodawcy. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika, który jest zatrudniony w oparciu o umowę zlecenia dokonuje się zajęcia wierzytelności zamiast zajęcia wynagrodzenia za pracę. Różnica polega na tym, że trzeciodłużnik, czyli zleceniodawca, po otrzymania zajęcia ma obowiązek potrącenia 100% należności wypłacanej dłużnikowi. Jednak istnieje od tej reguły wyjątek w przypadku, gdy umowa zlecenia wykonywana przez dłużnika jest jego jedynym źródłem dochodu mającym znamiona umowy o pracę, czyli stale powtarzającym się. W takiej sytuacji zleceniobiorca winien złożyć do organu egzekucyjnego wniosek o ograniczenie zajęcia egzekucyjnego. Po spełnieniu wskazanych przesłanek komornik wysyła do zleceniodawcy stosowne pismo ograniczające zajęcie, dzięki czemu pracodawca może zastosować zasady potrąceń wynikające z przepisów art. 87 i 87 (1) kodeksu pracy. W 2024 roku wzrasta stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła 27,70 zł, natomiast od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 28,10 zł.

Call Now Button