Komornik Online
System Komornik Online dla programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika podgląd danych z dowolnego miejsca www.komornik-online.eu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Skowroński
warszawa.skowronski@komornik.pl
+48 22 486 44 80

Licytacje komornicze

Alimenty od niepracującego rodzica

Obowiązek utrzymywania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach. W przypadku niewywiązywania się przez jednego z nich z nałożonego na niego obowiązku wierzyciel alimentacyjny, którym jest co do zasady dziecko reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, czyli drugiego z rodziców, ma prawo do złożenia wniosku egzekucyjnego alimentacyjnego, który inicjuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w kancelarii komorniczej. Komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego, w związku z powyższym w celu uzyskania tytułu wykonawczego niezbędne jest zwrócenie się do sądu rejonowego, aby ustalił w tytule wysokość i wymagalność rat alimentacyjnych. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie oznacza jednak gwarancji skuteczności. Często dłużnicy alimentacyjni unikają odpowiedzialności wyzbywając się majątku i nie podejmują pracy, bądź pracują „na czarno”. Wierzyciel nie pozostaje jednak bez żadnej możliwości. Wierzyciel alimentacyjny może wystąpić z zawiadomieniem do prokuratory z uwagi na uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, wystąpić o dokonanie wpisu do rejestru dłużników, a także zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego, celem skorzystania ze świadczeń alimentacyjnych przy spełnieniu odpowiednich warunków. Kolejną możliwością jest złożenie skargi pauliańskiej. Ma ona zastosowanie w przypadku celowego wyzbywania się przez dłużnika majątku, ażeby egzekucja pozostawała bezskuteczna.

Call Now Button